Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες
Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα. [άρθρο 30 του ν.4415/2016]

Υπενθυμίζεται ότι η διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 45 λεπτά, όχι σε 50 ή 60. Επίσης οι διδακτικές ώρες μετράνε και αμοίβονται ακέραιες, δεν δύναται να μετρηθεί μισή διδακτική ώρα. Για παράδειγμα, εαν κάποιος εργάζεται 60 λεπτά, αυτό αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές ώρες, όχι σε 1 και 1/3 της διδακτικής.

Η πλήρης απασχόληση των 21 ωρών εβδομαδιαίως των εκπαιδευτικών αντιστοιχούν στο 40ωρο των υπόλοιπων εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι ένα φροντιστήριο ή κέντρο ξένων γλωσσών δεν μπορεί να απασχολεί έναν καθηγητή για περισσότερες ώρες με τον ίδιο μισθό. Οι επιπλέον ώρες που πραγματοποιούνται πληρώνονται υπερωριακά (+40% επί του ωρομισθίου). Σε κάθε περίπτωση αυτές οι ώρες πρέπει να δηλώνονται και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 υπερωριακές ώρες ανά έτος.